ارام بند

ارام بند ابزاری است که باعث بسته شدن کامل درب می باشد و سرعت بسته شدن درب را کنترل میکند. 
ارام بند، یک جک هیدرولیکی است که مانع از بسته شدن درب باشتاب و شدت می شود و این امر باعث سالم ماندن درب و چارچوب آن می شود.

آرام بند در اصفهان